ชุดตรวจ Antigent Test Kit โควิด-19 ด้วยตนเอง

ชุดตรวจสำหรับ Covid-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Covid-19 Antigen Test Self-Test Kits) ได้รับอนุญาตให้ผลิต/นำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชุดตรวจสำหรับ Covid-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits (ATK) แบบตรวจด้วยตนเอง สำหรับ Home use แทงตื้น

บรรจุภัณฑ์ภายนอกของชุดทดสอบ
อุปกรณ์ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์

ชุดตรวจสำหรับ Covid-19 ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits (ATK) แบบตรวจด้วยตนเอง สำหรับ นักเทคนิการแพทย์ แทงลึก และ Home use แทงตื้น

บรรจุภัณฑ์ภายนอกของชุดทดสอบ
อุปกรณ์ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์

คุณลักษณะทั่วไป

ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Rapid Test ใช้สำหรับตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ SARS-CoV-2 ในตัวอย่าง
ตรวจที่ป้ายจากบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณหลังโพรงจมูก (Fresh Nasopharyngeal Swabs) หรือป้ายจากเนื้อเยื่อ
บริเวณโพรงจมูก (Fresh Nasal Swab) โดยชุดตรวจมีลักษณะเป็นตลับทดสอบแบบใช้แล้วทิ้ง (Single Cassette
Test)

คุณลักษณะเฉพาะ

2.1. ใช้หลักการ Lateral Flow Chromatographic Immunoassay ในการตรวจหาโปรตีน Nucleocapsid
ที่เป็นแอนติเจนที่สำคัญของเชื้อ SARS-CoV-2
2.2. ขนาดบรรจุกล่องละ 1 การทดสอบ ประกอบด้วยตลับทดสอบ 1 ชิ้น, หลอดบรรจุน้ำยาสกัดตัวอย่าง
(extraction buffer) พร้อมใช้งาน ขนาด 0.5 มิลลิลิตร จำนวน 1 หลอด, ไม้(sterile swab) สำหรับเก็บ
ตัวอย่างตรวจจำนวน 1 ชิ้น, ถุงบรรจุขยะ 1 ถุง และคู่มือการใช้งาน 1ชุด
2.3. ใช้ตัวอย่างตรวจที่ป้ายจากบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณหลังโพรงจมูก (Fresh Nasopharyngeal Swabs) หรือ
บริเวณเนื้อเยื่อบริเวณโพรงจมูก (Fresh Nasal Swab)
2.4. ระยะเวลาในการรอผล 15 – 20 นาที
2.5. ความไวของชุดตรวจอยู่ที่ 93.1% และความจำเพาะอยู่ที่ 99.6%
2.6. อุณหภูมิในการเก็บรักษาอยู่ที่ 2 – 30 องศาเซลเซียส ได้จนถึงวันหมดอายุที่ระบุไว้บนฉลาก
2.7. การใช้งานชุดตรวจ VTRUST COVID-19 Antigen Rapid Test สามารถใช้งานได้ทั้งบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมาแล้ว และบุคคลทั่วไปที่เก็บตัวอย่างตรวจด้วยตนเอง

วิธีการใช้งาน

ขั้นตอนการตรวจด้วยชุดตรวจ กล่องน้ำเงิน สำหรับ Home us
ขั้นตอนการตรวจด้วยชุดตรวจ กล่องส้ม สำหรับ นักเทคนิคการแพทย์ และ Home us

คู่มือการใช้งาน

ชุดตรวจ Antigent Test Kit โควิด-19 ด้วยตนเอง

ชุดตรวจนำเข้าจากไต้หวัน ผ่าน อย. มีความไวชุดตรวจอยู่ที่ 93.1% ความจำเพาะอยู่ที่ 99.6 % มีบริการระบบสารสนเทศเพื่อบันทึกและติดตามผลการตรวจ เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการติดตามและบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด

ระบบสนเทศเพื่อติดตามการตรวจ Antigent Test Kit โควิด-19

เรามีระบบสารสนเทศให้ผู้บริหารองค์กรสามารถใช้บริหารจัดการผลการตรวจโควิดของบุคคลากร ร่วมถึงสามารถจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการดูแลรักษาให้บุคคลกรปลอดภัย

ข้อควรระวังการตรวจด้วย ชุดตรวจ Antigent Test Kit โควิด-19

สิ่งที่มักผิดพลาดบ่อยครั้งคือ การเก็บรักษาไม่เหมาะสมทำให้อุปกรณ์เสื่อมคุณภาพ ขั้นตอนการตรวจไม่ถูกต้อง ปั่นหาเชื่อในโพรงจมูกไม่ลึกและเก็บตัวอย่างได้ไม่เพียงพอ อ่านผลผิดพลาด และชุดตรวจไม่ได้มีความแม่นยำ 100% ดังนั้นแม้ว่าแสดงผลว่าไม่ติดก็ต้องควรดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งตนเอง และคนรอบข้างอีกระยะหนึ่ง

สรรพากรให้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า สำหรับการซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigent Test Kit) สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง

สำหรับบริษัทขอใบเสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม